Privacy

Cornershops.be, hierbij vertegenwoordigd door Calidat NV met zijn maatschappelijke zetel op Leopold II-laan 184D te 1080 Brussel, is begaan met de bescherming van uw privacy en verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u haar overmaakt of waartoe zij toegang heeft, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen door Calidat NV worden verwerkt met het oog op de levering van haar diensten en producten en het beheer van haar commerciële relatie met u, om promotie te voeren voor diensten en producten aangeboden door Calidat NV, met haar verbonden ondernemingen of de door haar zorgvuldig geselecteerde preferentiële partners. Voor diezelfde doeleinden, en behoudens verzet van uw zijde, kunnen uw gegevens ook worden overgemaakt aan vennootschappen verbonden met Calidat NV of aan andere vennootschappen waarmee Calidat NV nauwe contractuele banden onderhoudt voor activiteiten of diensten die verbonden zijn met de hare, dan wel aan elke andere derde met het oog op de naleving van haar wettelijke verplichtingen. Door uw gegevens te registreren op deze website, aanvaardt u dat de verwerking zal gebeuren voor vernoemde doeleinden. U beschikt te allen tijde over een recht op toegang en verbetering van de gegevens die op u betrekking hebben. U hebt tevens het recht u te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens voor promotionele doeleinden en/of tegen de overdracht van deze gegevens aan derden. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het om uw verzoek schriftelijk en gedagtekend over te maken aan de verantwoordelijke voor de verwerking, op volgend adres:

Calidat NV – Leopold II-laan 184D, 1080 Brussel
(of per e-mail naar contact@cornershops.be).

Credits

Deze site gebruikt Jan Kovařík's Glyphicons onder een Creative Commons Licentie.